Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 25 tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 25/9/2018

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại 05 điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

2

8,5

107

0

30

Nhiễm bệnh

02

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

2

8,0

72

0

30

Nhiễm bệnh

03

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

3

8,5

72

0

29

Nhiễm bệnh

04

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

0

8,0

80

0

28

Nhiễm bệnh

05

Sông Láng Chim - Duyên Hải (Cầu Láng Chim)

4

8,0

72

0

30

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới