Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 14/02/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

9

7,5

90

28

02

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

23

7,5

150

28

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

30

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

23

8,5

90

30

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

23

7,5

140

27

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

23

7,0

70

27

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

28

8,0

110

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

25

8,0

107

31

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

18

8,0

70

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                9‰

              - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                              13‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                7‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          14‰

 

Tổng hợp: Lan Anh

Tin mới