Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 28/02/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

10

7,8

80

0

29

 

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

8

7,5

80

0

29

 

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

31

8

120

0

28

 

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

16

8

110

0

29

 

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

20

8

90

0

30

 

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

21

8,5

90

0

31

 

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

23

7,5

150

0

27

 

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

28

7,5

80

0

27

 

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

31

8

120

0

28

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

21

7,9

120

0

28

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

19

7,9

80

0

26

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan  - Tiểu Cần:                               6,6‰

              - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                              11,3‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                5,7‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               1,4‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          10‰

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới