Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 03/3/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

8

90

30

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

70

29

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

22

7,5

80

29

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

16

8

180

28

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

21

8

90

30

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

18

8,5

90

29

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

22

7,5

150

228

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

22

7,5

80

27

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

30

8

80

28

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

14

8

70

29

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

20

8

80

28

 

         Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

          Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

         - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                1,3 ‰

         - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                1,7 ‰

         - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               0,2 ‰

         - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          8 ‰

 

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới