Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 10/3/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

15

8

90

0

30

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

7

7,5

90

0

29

Không nhiễm

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

19

7,5

140

0

30

 

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

15

8

140

0

31

 

05

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

22

8,5

90

0

31

 

06

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

0

30

Không nhiễm

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

18

7,5

130

0

29

Không nhiễm

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

80

0

27

 

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

8,0

90

0

28

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

19

7,9

90

0

30

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

19

8,2

80

0

27

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan  - Tiểu Cần:                               7,4‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                8,4‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               3‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          8‰

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới