Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 24/3/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 24/3/2020

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

11

8

100

0

30

Nhiễm bệnh

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

6

8

90

0

30

Nhiễm bệnh

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

8

140

0

30

Nhiễm bệnh

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

13

8

140

0

30

Nhiễm bệnh

05

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8

90

0

29

Nhiễm bệnh

06

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,5

90

0

30

Không nhiễm

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

7,8

130

0

30

Nhiễm bệnh

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

17

7,5

80

0

29

Không nhiễm

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

8,0

110

0

28

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

14

7,5

70

0

29

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

15

7,9

90

0

27

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan  - Tiểu Cần:                               6,7‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                6,4‰

              - Hưng Mỹ - huyện Châu Thành                            10,3‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               2,3‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          7‰

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới