Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 03/4/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

8

90

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

90

30

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

8,0

140

30

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

13

8,0

140

30

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

29

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

16

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

19

7,5

125

27

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

16

7,5

80

29

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,8

90

27

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

10

7,6

90

29

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,2

80

29

 

              Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                1,5 ‰

              - Hưng Mỹ - Châu Thành:                                       3,5 ‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                1,3 ‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               0,1 ‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          6 ‰

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới