Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 12/5/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

4

7,8

70

29

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

2

7,5

70

28

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

15

7,5

140

30

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

30

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

16

8,2

140

30

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

14

7,5

130

28

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

13

7,5

70

31

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

8,0

110

28

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

15

8,0

90

29

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,2

90

32

 

              Ghi chúNhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                  3,2 ‰

              - Hưng Mỹ - Châu Thành:                                       5,5 ‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                2,6 ‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               0,5 ‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          4‰

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới