Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 05/6/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,8

80

0

29

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

3

7,5

80

0

29

Không nhiễm

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

110

0

29

Không nhiễm

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,5

90

0

28

Nhiễm bệnh

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

10

8,0

150

0,03

30

Không nhiễm

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

0

30

Không nhiễm

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

12

7,5

110

0

27

Không nhiễm

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

15

7,5

70

0

31

Không nhiễm

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

20

7,9

80

0

29

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

9

7,9

80

0

29

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

13

7,9

80

0

29

 

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan  - Tiểu Cần:                               2,9‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                4,8‰

              - Hưng Mỹ - huyện Châu Thành                            2,7‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               1,0‰

              - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          0‰

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới