Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 16/6/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

5

7,8

80

28

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

2

7,5

70

28

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

11

7,5

150

29

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

14

8,5

90

29

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

12

8,0

150

29

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

7,5

150

28

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

14

7,5

70

30

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

24

7,9

80

29

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

5

7,5

70

29

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

7,9

80

30

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

20

8,0

150

31

 

Ghi chú:Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

TT

Địa điểm

Độ mặn

(‰)

1

Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần

0,4

2

Hưng Mỹ - Châu Thành

3,4

3

Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh

1,2

4

Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long

0,1

5

Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh

0

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới