Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 07/7/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 07/7/2020

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Mẫu giáp xác tự nhiên

Độ mặn (‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

NH4/NH3

(mg/l)

Nhiệt độ (0C)

Virus gây bệnh

đốm trắng

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

3

7,8

70

0

28

Không nhiễm

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

1

7,5

60

0

28

Không nhiễm

03

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

110

0

29

Không nhiễm

04

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

10

8,0

100

0

29

Không nhiễm

05

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

5

8,0

130

0

30

Không nhiễm

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

14

8,5

90

0

30

Nhiễm bệnh

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

9

7,5

140

0

28

 

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

9

7,5

70

0

29

Không nhiễm

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

22

7,8

80

0

29

 

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

3

7,5

70

0

29

 

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

10

8,0

80

0

27

 

12

HTX nghêu Thành Công - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

10

7,5

110

0

30

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

                       

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới