Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 11/3/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

 

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

 

Oxy (mg/L)

Nhiệt độ nước (oC)

 

1

Sông Cổ Chiên – Châu Thành (Cầu Rạch Gốc)

8

7,5

90

4,0

29

 

 

2

Bến phà Long Hưng - Hòa Minh - Châu Thành

2

7,5

72

3,0

29

 

 

3

Bến phà Bãi Vàng - Hưng Mỹ - Châu Thành

5

7,5

54

4,0

29

 

 

4

Sông Vinh Kim – Cầu Ngang

3

7,5

90

4,0

29

 

 

5

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

16

7,5

107

4,0

29

 

 

6

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

18

7,5

90

3,0

31

 

 

7

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

19

8,0

90

3,0

28

 

 

8

Sông Long Toàn - TX. Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

4,0

30

 

 

9

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

16

8,0

90

4,0

29

 

 

10

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

22

7,0

90

2,0

29

 

 

11

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

27

7,5

90

2,0

28

 

 

12

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh – TX. Duyên Hải

19

8,0

72

2,0

29

 

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú:                   4

-         Vàm Trà Vinh:                                                1

 

Tổng hợp: Trầm Quốc Hội

Tin mới