Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, tàu cá được kiểm tra, đánh giá xếp loại đủ điều kiện an toàn thực phẩm (tính đến ngày 12/10/022)

28_DS_CCQLCL_.pdf
Tin mới