Công văn số 2410/UBND-KTKT ngày 288/7/2015 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch giao chỉ tiêu thu nộp quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015

Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 
Tin mới