CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước quý 2 năm 20212021 61/CK-NSNN 266/QĐ-STC07/08/2021
2Cân đối ngân sách địa phương năm 20212020 33/CK-NSNN 02/12/2020
3Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20212020 34/CK-NSNN 02/12/2020
4Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20212020 35/CK-NSNN 02/12/2020
5Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212020 36/CK-NSNN 02/12/2020
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20212020 37/CK-NSNN 02/12/2020
7Dự toán chi ngân sách ban ngành tỉnh năm 20212020 38/CK-NSNN 02/12/2020
8Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20212020 39/CK-NSNN 02/12/2020
9Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20212020 40/CK-NSNN 02/12/2020
10Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212020 41/CK-NSNN 02/12/2020
11Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212020 42/CK-NSNN 02/12/2020
12Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20212020 43/CK-NSNN 02/12/2020
13Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2020 44/CK-NSNN 02/12/2020
14Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212020 45/CK-NSNN 02/12/2020
15Cân đối ngân sách địa phương năm 20202019 33/CN-NSNN 04/12/2019
16Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20202019 34/CK-NSNN 04/12/2019
17Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20202019 35/CK-NSNN 04/12/2019
18Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20202019 36/CK-NSNN 04/12/2019
19Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20202019 37/CK-NSNN 04/12/2019
20Dự toán chi ngân sách ban ngành tỉnh năm 20202019 38/CK-NSNN 04/12/2019
12