CÔNG KHAI Dự toán NSĐP trình HĐND
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20222021 33/CK-NSNN 14/11/2021
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222021 34/CK-NSNN 14/11/2021
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20222021 35/CK-NSNN 14/11/2021
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20222021 36/CK-NSNN 14/11/2021
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20222021 37/CK-NSNN 14/11/2021
6Dự toán chi ngân sách ban ngành tỉnh năm 20222021 38/CK-NSNN 14/11/2021
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222021 39/CK-NSNN 14/11/2021
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222021 40/CK-NSNN 14/11/2021
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20222021 41/CK-NSNN 14/11/2021
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20222021 42/CK-NSNN 14/11/2021
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20222021 43/CK-NSNN 14/11/2021
12 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222021 44/CK-NSNN 14/11/2021
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20222021 45/CK-NSNN 14/11/2021
14Cân đối ngân sách địa phương năm 20212020 33/CK-NSNN 02/12/2020
15Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20212020 34/CK-NSNN 02/12/2020
16Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20212020 35/CK-NSNN 02/12/2020
17Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212020 36/CK-NSNN 02/12/2020
18Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20212020 37/CK-NSNN 02/12/2020
19Dự toán chi ngân sách ban ngành tỉnh năm 20212020 38/CK-NSNN 02/12/2020
20Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20212020 39/CK-NSNN 02/12/2020
123