CÔNG KHAI Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20222022 46/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222022 47/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20222022 48/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20222022 49/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20222022 50/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20222022 51/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 52/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222022 53/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20222022 54/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20222022 55/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20222022 56/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
12Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20222022 57/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20222022 58/CK-NSNN 87/QĐ-UBND12/01/2022
14Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 46/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
15Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20212021 47/CK-NSNN 4157/QD-UBND11/01/2021
16Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20212021 48/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
17Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212021 49/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
18Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20212021 50/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
19Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20212021 51/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
20Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20212021 52/CK-NSNN 4157/QĐ-UBND11/01/2021
123