CÔNG KHAI Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Cân đối ngân sách địa phương quý 2 năm 20222022 59/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 2 năm 20222022 60/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
3Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 2 năm 20222022 61/CK-NSNN 229/QĐ-STC05/07/2022
4Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20222022 59/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022 60/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
6Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20222022 61/CK-NSNN 230/QĐ-STC05/07/2022
7Cân đối ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 59/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
8Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 20222022 60/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
9Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 1 năm 20222022 61/CK-NSNN 96/QĐ-STC30/03/2022
10Cân đối ngân sách địa phương quý 4 năm 20212021 59/CK-NSNN 614/QĐ-STC31/12/2021
11Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước quý 4 năm 20212021 60/CK-NSNN 614/QĐ-STC31/12/2021
12Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước quý 4 năm 20212021 B61/CK-NSNN 614/QĐ-STC31/12/2021
13Cân đối ngân sách địa phương năm 20212021 59/CK-NSNN 615/QĐ-STC31/12/2021
14Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước năm 20212021 60/CK-NSNN 615/QĐ-STC31/12/2021
15Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước năm 20212021 61/CK-NSNN 615/QĐ-STC31/12/2021
16Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 20212021 59/CK-NSNN 367/QĐ-STC18/10/2021
17Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước quý 3 năm 20212021 60/CK-NSNN 367/QĐ-STC18/10/2021
18Ước thực hiện chi Ngân sách nhà nước quý 3 năm 20212021 61/CK-NSNN 367/QĐ-STC18/10/2021
19Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 20212021 59/CK-NSNN 368/QĐ-STC18/10/2021
20Ước thực hiện thu Ngân sách nhà nước 9 tháng năm 20212021 60/CK-NSNN 368/QĐ-STC18/10/2021
123