Tên công khai ngân sách Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2021
Kỳ báo cáo 2021
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP trình HĐND
Mã biểu mẫu 34/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố
Ngày công bố 14/11/2021
File đính kèm
DT-2022-N-B34-TT343-84.xls