Tên công khai ngân sách Cân đối ngân sách địa phương năm 2022
Mô tả Đã trình
Năm báo cáo 2022
Kỳ báo cáo 2022
Thể loại báo cáo Dự toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Mã biểu mẫu 46/CK-NSNN
Số quyết định/ VB Công bố 87/QĐ-UBND
Ngày công bố 12/01/2022