No title...

Các Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong nước

Ngày 22/04/2008
Lượt xem: 529

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP
* Khu kinh tế  Định An
Dự án đầu tư mới, kể cả dự án mở rộng, được hưởng chính sách ưu đãi
Về thuế
- Thuế suất:
 Được áp dụng 10% trong thời gian 15 năm. Trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực có quy mô lớn, công nghệ cao sẽ được áp dụng 10% trong thời gian 30 năm.
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: được miễn 04 năm và giảm 50% trong thời gian 09 năm.
- Thuế nhập khẩu: Được miễn
+ Hàng hóa nhập khẩu để tái tạo tại sản cố định, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc.
+ Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
+ Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
- Thuế thu nhập cá nhân: Được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong năm và quyết tốn số được giảm khi hết năm.
Về đất
- Đơn giá thu đất được áp dụng 0,25% đơn giá đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.
- Được miễn tiền thu đất 15 năm.
* Khu Công nghiệp
Áp dụng cho các KCN Long Đức, Cổ Chiên, Cầu Quan.
Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi
Về thuế
- Thuế suất:
 được áp dụng 10% trong thời gian
15 năm. Trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực có quy mô lớn, công nghệ cao sẽ được áp dụng 10% trong thời gian 30 năm.
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: được miễn 04 năm và giảm 50% trong thời gian 09 năm.
- Thuế nhập khẩu: Được miễn
- Hàng hóa nhập  khẩu để tái tạo tài sản cố định, bao  gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên  dùng, phương  tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ  tùng, phụ  kiện đi kèm để  lắp ráp đồng  bộ với thiết bị, máy móc, phương  tiện vận tải; nguyên  liệu, vật tư dùng  để chế tạo thiết bị, máy móc.
- Vật tư xây dựng  trong  nước chưa sản xuất được.
- Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
- Thuế thu nhập cá nhân: Được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong năm và quyết toán số được giảm khi hết năm.
Về đất
- Đơn giá thu đất được áp dụng 0,25% /đơn giá đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.
- Được miễn tiền thuê đất 15 năm.
Dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi:
Về thuế

- Thuế suất: được áp dụng 20% trong thời gian 10 năm. Trường hợp dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực có quy mô lớn, công nghệ cao sẽ được áp dụng 10% trong thời gian 30 năm.
- Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: được miễn 02 năm và giảm 50% trong thời gian 04 năm.
- Thuế nhập khẩu: Được miễn
- Hàng hóa nhập khẩu để tái tạo tài sản cố định, bao gồm: Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc.
- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
- Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
- Thuế thu nhập cá nhân: Được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong năm và quyết toán số được giảm khi hết năm.
Về đất
- Đơn giá thu đất được áp dụng 0,5% đơn giá đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành.
- Được miễn tiền thu đất 11 năm.   

INVESTMENT PROJECTS IN ECONOMIC ZONES, INDUSTRIAL ZONES
* Dinh An economic zone
New investment projects including the expanding projectsshallbeenjoyedtheincentivepolicy
Taxes
- Tax rate
: shall be applied the tax rate 10% for 15 years. In case the investment projects are entitled to the large-scale or high-tech sec- tors, the applicable tax rate shall be 10% for 30 years.
- Corporate Income Tax: exempted for 4 years and reducted 50% for 9 years.
- Import tax: exempted

+ Goods imported to make the fixed assets including: equipments, machines, specialized means of transportation, means of transporta- tion to pick up the employees including more than 24-seat cars, spare parts, parts, separate components, attached components for assem- bling to the equipments, machines, means of transportation; raw materials and materials for manufacturing equipments, machines.
+ Construction materials which are not able to be manufactured in domestic.
+ Materials, semi-products which are not able to be manufactured in domestic and have to be imported for manufacturing shall be entitled to exemption on import tax for the period of 5 years from the first date of performing manufaction.
- Personal income tax: reduction 50% the payable income tax in the year and finalize the reductio n amount at the year end.
Land:
- Land leasing fee shall be calculated at 0.25% on the price issued by the People Committe of the province.
- Land leasing exemption for 15 years.
* Industrial Zones
Applied for Long Duc Industrial Zone, Co Chien Industrial Zone, Cau Quan Industrial Zone
Project of Investment Sectors subject to Special Investment Incentives
Tax Issuses
- Preferential Tax rate
: 10% for 15 years. In case the project subjecting to large-size and high-tech sectors will be apply the tax rate of 10% for 30 years..
- Corporate Income Tax (CIT): exemption from CIT for 4 years and 50% CIT reduction for con- sequent 9 years.
- Import Duties: Exempted
- Goods imported to create fixed assets of a project, included: Equipments, machineries, speacial-use means of transport, vehicles to carry workers including cars of at least 24 seats; components, details, knocked down parts, spare-parts, fittings, molds, models, accesories to complete assembly or use synchronously with equipments, materials and supplies im- ported for production or operation of works.
- Construction materails which are not able to be produced domestically.
- Raw materials, commodities semi-products which are not able to be produced domestically imported for project ’s production are exempt from import duty for 5 years from the first year in which the enterprise goes into operation.
- Personal income tax (PIT ): 50% PIT reduction per year and is balanced at the end of the year.
Land
- Land leasing rate will be applied 0.25% /is- sued rate by province people committee.
- Land leasing payment is exempt for 15 years.
List of Investment Sectors subject to Invest- ment Incentives:
Tax
- Preferential Tax rate: 20% for 10 years. In case the project subjecting to large-size and high- tech sectors will be apply the tax rate of 10% for 30 years.
- Corporate Income Tax (CIT): exemption from CIT for 2 years and 50% CIT reduction for con- sequent 4 years. - Import Duties: Exempted
- Goods imported to creat fixed assets of a project,included: Euipments, machineries, spe- acial-use means of transpot, vehicles to carry workers including cars of at least 24 seats; com- ponents, details, knocked down parts, spare- parts, fittings, molds, models, accesories to complete assembly or use synchronously with equipments, materials and supplies imported for production or operation of works.
- Construction materails which are not able to be produced domestically.
- Raw materials, commodities semi-products which are not able to be produced domestically imported for project’s production are exempt from import duty for 5 years from the first year in which the enterprise goes into operation.
- Personal income tax (PIT): 50% PIT reduc- tion per year and is balanced at the end of the year.
Land:
- Land leasing rate will be applied 0.5% / issued rate by province people committee.
- Land leasing payment is exempt for 11 years. LIST OF PREFERENCIAL INVEST- MENT 1. Developing industry, growing and process- ing agricultural and aquaculture products and foodstuffs. 2. High-technology sectors: electric compo- nents, computers.. 3. Sea transport, car spare-parts,... 4. Development infrastructure facilities. 5. Trade centers, supermarkets, wholesale markets. 6. Over 500 labor intensive industries. 7. Eco-tourism, resorts, entertainment place. 8. Project of producing goods having above 80% export revenue.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH - TRAVINH PORTAL
Giấy phép số: 02/GPSĐBS-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cấp ngày 02/7/2021.
Đơn vị quản lý: Trung tâm Tin học - Công báo
Địa chỉ: Số 1, đường 19 tháng 5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Biên tập,
Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
ĐT: 02943.851917 - Email: webmaster@travinh.gov.vn; congthongtindientutv@gmail.com
Ghi rõ nguồn www.travinh.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.