Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
Lượt xem: 2673
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2024.

anh tin bai

Chế biến nông sản an toàn tại Công ty TNHH thực phẩm An Phước,
xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè

Theo đó, mục tiêu được đề ra về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực là 100% các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản được rà soát, sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế. 100% từ tỉnh đến địa phương rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp. Có trên 85% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ.

Về ATTP, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được thẩm định đánh giá định kỳ về điều kiện ATTP đạt 100%. 93% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định ATTP. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định về ATTP giảm 10% (so với năm 2023). Có 1 đến 2 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 trong năm 2024. Tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung đạt 20%. Tiếp tục duy trì diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt - GAP (như: VietGAP, GAHP và tương đương) tăng 10% (so với năm 2023). Số lượng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học được sử dụng tăng 10% (so với năm 2023).

Đối với chất lượng, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nông nghiệp hữu cơ, số lượng sản phẩm OCOP lũy kế được công nhận đạt từ 3 sao trở lên năm 2024 đạt 331 sản phẩm. Sản phẩm nông lâm thủy sản đề nghị xếp hạng theo bình chọn sản phẩm OCOP cấp quốc gia cho 1 sản phẩm. Diện tích đất trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt 1% tổng diện tích đất trồng trọt; diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ đạt 0,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. Số lượng sản phẩm nông lâm thủy sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận tăng 10% (so với năm 2023).

Về chế biến và phát triển thị trường, kế hoạch cũng đề ra mục tiêu xác nhận 2 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5% (so với năm 2023).

Theo đó, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, tham gia góp ý hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp.

Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, đẩy mạnh việc xác nhận các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, xây dựng, hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, HACCP, ISO 22000) trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng, hỗ trợ nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định.

Chủ động lấy mẫu giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Trúc Phương 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image