Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280.