CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 27/05/2024
Ngày kết thúc: 26/06/2024
Lượt xem:26
2
Ngày bắt đầu: 23/05/2024
Ngày kết thúc: 22/06/2024
Lượt xem:53
3
Ngày bắt đầu: 22/05/2024
Ngày kết thúc: 21/06/2024
Lượt xem:54
4
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 19/06/2024
Lượt xem:73
5
Ngày bắt đầu: 16/05/2024
Ngày kết thúc: 15/06/2024
Lượt xem:889
6
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Lượt xem:1009
7
Ngày bắt đầu: 14/05/2024
Ngày kết thúc: 13/06/2024
Lượt xem:99
8
Ngày bắt đầu: 03/05/2024
Ngày kết thúc: 02/06/2024
Lượt xem:211
9
Ngày bắt đầu: 20/05/2024
Ngày kết thúc: 01/06/2024
Lượt xem:61
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 07/05/2024
Ngày kết thúc: 21/05/2024
Lượt xem:149
2
Ngày bắt đầu: 19/04/2024
Ngày kết thúc: 19/05/2024
Lượt xem:2740
3
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:321
4
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 16/05/2024
Lượt xem:283
5
Ngày bắt đầu: 15/04/2024
Ngày kết thúc: 15/05/2024
Lượt xem:361
6
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:327
7
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:282
8
Ngày bắt đầu: 16/04/2024
Ngày kết thúc: 30/04/2024
Lượt xem:189
9
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 27/04/2024
Lượt xem:530
10
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 27/04/2024
Lượt xem:331
11
Ngày bắt đầu: 26/03/2024
Ngày kết thúc: 25/04/2024
Lượt xem:365
12
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:461
13
Ngày bắt đầu: 12/03/2024
Ngày kết thúc: 11/04/2024
Lượt xem:378
14
Ngày bắt đầu: 19/03/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Lượt xem:363
15
Ngày bắt đầu: 26/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:2851
16
Ngày bắt đầu: 22/02/2024
Ngày kết thúc: 23/03/2024
Lượt xem:3251
17
Ngày bắt đầu: 21/02/2024
Ngày kết thúc: 22/03/2024
Lượt xem:502
18
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:472
19
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:422
20
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 08/03/2024
Lượt xem:547
21
Ngày bắt đầu: 19/01/2024
Ngày kết thúc: 18/02/2024
Lượt xem:597
22
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:578
23
Ngày bắt đầu: 09/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:717
24
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 07/02/2024
Lượt xem:504
25
Ngày bắt đầu: 04/01/2024
Ngày kết thúc: 03/02/2024
Lượt xem:959
26
Ngày bắt đầu: 03/01/2024
Ngày kết thúc: 02/02/2024
Lượt xem:683
27
Ngày bắt đầu: 08/12/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:2251
28
Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 21/12/2023
Lượt xem:3628
29
Ngày bắt đầu: 06/12/2023
Ngày kết thúc: 20/12/2023
Lượt xem:779
30
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 15/12/2023
Lượt xem:843
31
Ngày bắt đầu: 07/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:1389
32
Ngày bắt đầu: 02/11/2023
Ngày kết thúc: 02/12/2023
Lượt xem:1132
33
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 26/11/2023
Lượt xem:810
34
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:817
35
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:893
36
Ngày bắt đầu: 20/10/2023
Ngày kết thúc: 20/11/2023
Lượt xem:965
37
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:927
38
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:926
39
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:1073
40
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:905
41
Ngày bắt đầu: 14/09/2023
Ngày kết thúc: 14/10/2023
Lượt xem:1089
42
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:994
43
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 03/10/2023
Lượt xem:945
44
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:1021
45
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 28/09/2023
Lượt xem:1080
46
Ngày bắt đầu: 25/08/2023
Ngày kết thúc: 25/09/2023
Lượt xem:1083
47
Ngày bắt đầu: 14/08/2023
Ngày kết thúc: 14/09/2023
Lượt xem:1073
48
Ngày bắt đầu: 11/08/2023
Ngày kết thúc: 11/09/2023
Lượt xem:1050
49
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Lượt xem:1113
50
Ngày bắt đầu: 28/07/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:1076
12345678