Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3862369.