Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các văn bản chuyên đề
Lượt xem: 4454
0:00 / 0:00

Chiều ngày 20/2, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến các văn bản chuyên đề, thông qua dự thảo các quyết định thành lập các tiểu ban chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng khác.

anh tin bai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến các văn bản chuyên đề

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Theo dự thảo, Tỉnh ủy sẽ thành lập đoàn kiểm tra tại các huyện ủy và đảng ủy trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá; về việc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của các Đảng bộ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Đối với chương trình giám sát, Tỉnh ủy sẽ tiến hành giám sát các nội dung về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Đối với chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có các nội dung được tiến hành kiểm tra gồm: việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời Ban thường vụ Tỉnh ủy tiến hành giám sát các nội dung đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về công tác giảm nghèo bền vững; về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới,…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến các văn bản chuyên đề về: chương trình làm việc năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; xem xét thông qua dự thảo các quyết định thành lập các tiểu ban chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cho ý kiến về công tác cán bộ.

                                                                                         Xuân Kha  

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image