Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 31633

Xem chi tiết tại đây

Biểu mẫu đính kèm:

Biểu B1-1-ĐON BM_B1-1-DON_dondangky.tinh.doc

Biểu B1-2a-TMĐTCN BM_B1-2a_TM%C4%90TCN_thuyetminhdetai_khoahoccongnghe.tinh.doc

Biểu B1-3-LLTC BM_B1-3-LLTC_lylich_tochucchutri.tinh.doc

Biểu B1-4-LLCN BM_B1-4-LLCN_lylich_canhan.tinh.doc

Biểu B1-4-LLCN BM_B1-5-PHNC_xacnhanphoihop.tinh.doc

Tin khác
1 2 3 4 5  ...