Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

1. Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ:

1.1. Lĩnh vực Tổng hợp:

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình công tác; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; các phiên họp thường kỳ, đột xuất của UBND tỉnh; họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; biên tập các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, xử lý hồ sơ, đề xuất trong các lĩnh vực: thống kê, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phối hợp, liên kết vùng, tiểu vùng; liên kết với các tỉnh, thành phố bạn.

- Nghiên cứu đề xuất, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy,

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; đề xuất việc điều chỉnh khi cần thiết; chuẩn bị nội dung các cuộc họp sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Tổng hợp các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự thảo báo cáo tuần phục vụ họp báo hàng tuần giữa Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ và UBND tỉnh; dự thảo báo cáo đột xuất về hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của lãnh đạo UBND tỉnh. Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn khác chuẩn bị báo cáo cho UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

- Theo dõi, xử lý và đề xuất công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh.

- Theo dõi, đề xuất và tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các nội dung chuẩn bị để UBND tỉnh trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn khác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh (do UBND tỉnh trình) và UBND tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp, phiên họp (trừ các kết luận xử lý chuyên môn thuộc lĩnh vực của phòng nào thì do phòng đó dự thảo thông báo kết luận).

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp báo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với cơ quan báo, đài. Dự thảo các nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh có nội dung liên quan đến quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

- Theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp của UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

1.2. Lĩnh vực Ngoại vụ:

- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ, quản lý các tổ chức hữu nghị và lập thủ tục đoàn vào, đoàn ra. Cụ thể như sau:

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại ở địa phương.

- Theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đúng pháp luật của Nhà nước.

- Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các đoàn ra, đoàn vào và theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

- Phối hợp với các sở ngành tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh về phương hướng quan hệ đối ngoại theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng các đề án, chương trình của tỉnh về hội nhập quốc tế.

- Thẩm định và đề xuất về công tác tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO).

- Theo dõi công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo.

- Chủ trì, phối hợp về công tác đối ngoại và nghiệp vụ đối ngoại với các cơ quan đối ngoại của Đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề lãnh sự có liên quan đến yếu tố nước ngoài như thân nhân, tài sản, đi lại, lưu trú, các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ, vi phạm của người nước ngoài ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác Việt kiều.

- Tổ chức phục vụ Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Văn phòng UBND tiếp khách quốc tế, trong nước theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

- Đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị.

1.3. Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính:

Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể như:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh: đánh giá, rà soát thủ tục hành chính.

- Cho ý kiến về thủ tục hành chính trong lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Tích hợp, đăng nhập công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (bao gồm vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị).

- Thông tin, tuyên truyền, thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát TTHC (trong đó có vận hành hệ thống báo cáo điện tử).

- Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi mã định danh, dịch vụ công.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh và của Văn phòng.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

- Thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC.

- Theo dõi quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của tỉnh.

2. Phòng Kinh tế:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Tài chính ngân sách, giá cả thị trường, quản lý công sản, thuế, phí, lệ phí, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ; tổ chức hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm tài chính, xổ số, kiểm toán ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, cụ thể như sau:

- Tài chính, ngân sách;

+ Giao dự toán, quản lý, phân bổ ngân sách cho các đơn vị, địa phương từ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn địa phương, bao gồm vốn hỗ trợ có mục tiêu, vốn Xổ số kiến thiết, vốn vay (trừ vốn đầu tư công);

+ Báo cáo, tổng hợp quyết toán thu - chi ngân sách; bổ sung dự toán cho các đơn vị chi đột xuất, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, kiểm tra quyết định dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán, cho chủ trương về mức chi cho các cuộc thi, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện...; báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách theo yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương; báo cáo các Bộ chuyên ngành về tình hình thực hiện các nguồn vốn được bố trí (trừ vốn đầu tư công);

- Thẩm định hồ sơ trình HĐND tỉnh phê chuẩn đối với các loại phí, lệ phí và các loại giá dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu cho UBND tỉnh làm việc với kiểm toán ngân sách nhà nước hàng năm theo yêu cầu của kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của kiểm toán.

- Quản lý giá, công sản: Cho chủ trương mua sắm tài sản công theo phân cấp, phê duyệt giá tài sản để thanh lý, giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá tài sản (trừ nhà, đất); theo dõi việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất, điều chuyển tài sản công trình được đầu tư bằng vốn nhà nước.

- Thu hút đầu tư:

+ Thẩm định, trình ban hành các chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư (thuế, giá thuê đất, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến thương mại...);

+ Tiếp nhận, xử lý, trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư vốn của doanh nghiệp; cho chủ trương điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; chủ trương thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; cho chủ trương địa điểm mở chi nhánh.

+ Theo dõi, quản lý các dự án đầu tư vốn của doanh nghiệp (trừ các dự án thuộc lĩnh vực: Năng lượng, nhà ở, cảng biển, bến thủy nội địa do Phòng Công nghiệp - Xây dựng theo dõi).

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:

+ Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian hàng giả, hoạt động hội chợ, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, hội thảo xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

Quản lý các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần có vốn của Nhà nước, xếp hạng doanh nghiệp, công nhận xếp loại doanh nghiệp hàng năm.

- Theo dõi quản lý các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách; xử lý các đề xuất có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp, các dự án SME, AMD...

- Trình chủ trương mua sắm trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị, nguồn thu hợp pháp khác; trình quyết toán dự án hoàn thành.

3. Phòng Công nghiệp - Xây dựng:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp; đầu tư công; xây dựng cơ bản; giao thông vận tải; an toàn giao thông; nhà ở; phát triển đô thị, quy hoạch, kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật, đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; khoa học công nghệ; công nghệ thông tin. Cụ thể như sau:

- Công nghiệp: về quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành công nghiệp; về điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Xử lý các vấn đề có liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

- Đầu tư công, xây dựng cơ bản:

+ Theo dõi, tham mưu trình HĐND phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (bao gồm dự kiến phân bổ vốn theo kế hoạch đầu tư công); trình chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án xây dựng (dự án đầu tư công), phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động đấu thầu đầu tư công; theo dõi tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản;

+ Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Năng lượng, nhà ở, cảng biển, bến thủy nội địa;

+ Theo dõi, tham mưu phân bổ, giải ngân vốn theo kế hoạch đầu tư công.

+ Trình chủ trương quyết toán dự án hoàn thành (đối với những vấn đề bị vướng thuộc lĩnh vực phòng nào thì phối hợp với Trưởng phòng đó tham mưu xử lý, cùng chịu trách nhiệm).

- Giao thông vận tải: về quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về giao thông vận tải; quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển; bên thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- An toàn giao thông: Theo dõi nhiệm vụ, hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Nhà ở: Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; các chương trình về hỗ trợ nhà cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Phát triển đô thị, quy hoạch, kiến trúc: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị. Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang nhân dân; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Khoa học công nghệ: Cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Viễn thông, công nghệ thông tin: Các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về viễn thông, công nghệ thông tin; thuê dịch vụ công nghệ thông tin; quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền điện tử, quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin của tỉnh.

+ Kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nuôi trồng - khai thác thủy sản; trồng trọt – bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thự y; lâm - diêm nghiệp; khuyến nông, khuyến ngư; thủy lợi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nông thôn mới; ngành nghề - phát triển nông thôn; kinh tế hợp tác - hợp tác xã; khoa học - công nghệ và công nghệ cao chế biến; an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; tái cơ cấu nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi.

- Theo dõi, thẩm định, trình phê duyệt các dự án vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Lĩnh vực đất đai: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách quy hoạch kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực đất đai; phê duyệt quy hoạch - kế hoạch sử dụng; quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phê duyệt đơn giá để xác định giá đất cho thuê, làm nghĩa vụ thuế đối với với doanh nghiệp thuê đất đấu giá tài sản gắn liền với đất; giá đất cụ thể để tính tiền thu hồi đất và giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND tỉnh; chủ trương miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ (ngoài tỉnh).

- Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, biển, đảo: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo (thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; hành nghề khoan nước dưới đất; lĩnh vực tài nguyên biến...).

- Lĩnh vực môi trường: Trình ban hành, phê duyệt: các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực môi trường (phê duyệt ĐTM, đề án chi tiết bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh).

- Lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Theo dõi, xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tại trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành và địa phương trong thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp - tài nguyên và môi trường.

- Xử lý các vấn đề có liên quan đến Hội Thủy sản và làm vườn, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã.

5. Phòng Khoa giáo - Văn xã:

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; lao động, chính sách xã hội và người có công; y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác dân tộc, tôn giáo; báo chí, xuất bản, in ấn, phát thanh và truyền hình. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: Thực hiện các chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình; quảng cáo; chỉ đạo tổ chức và quản lý các lễ hội, tết; các hoạt động du lịch, xúc tiến du lịch; công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia; công nhận lại cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: theo dõi thực hiện nhiệm vụ năm học mới; công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp; tuyển sinh đại học cao đẳng; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; công nhận, tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục các cấp; công tác mở mã ngành, chỉ tiêu đào tạo, liên kết đào tạo, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, hệ cử tuyến.

- Lĩnh vực lao động, chính sách xã hội và người có công: Theo dõi, tham mưu xử lý công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo; hỗ trợ xã hội; bình đăng

giới; trẻ em, người cao tuổi; phòng chống mại dâm; tổ chức các hoạt động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện trợ giúp xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có công.

- Lĩnh vực y tế: Công nhận, tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xếp hạng các bệnh viện; phòng, chống các dịch bệnh ở người; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Theo dõi, thẩm định, trình phê duyệt các dự án vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo: Tổ chức các lễ hội của đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo; phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thành lập tổ chức tôn giáo; xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự thuộc di tích cấp tỉnh.

- Xử lý các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn, phát thanh, truyền hình.

- Theo dõi tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn.

- Xử lý các vấn đề có liên quan đến các tổ chức: Hội Chữ Thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông y - Châm cứu.

6. Phòng Hành chính - Quản trị:

6. 1. Lĩnh vực Hành chính:

Thực hiện chức năng quản lý thống nhất việc phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng

UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ.

- Tổ chức tiếp nhận và phát hành văn bản đi, đến và quản lý con dấu theo quy định.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hiện hành của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thống nhất quản lý công tác hành chính, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Tham mưu Chánh Văn phòng trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế; quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách (tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; nâng bậc lương,...) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh theo phân cấp.

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện ký số, theo dõi, tham mưu việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Theo dõi việc thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản; xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

- Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi việc thực hiện quy chế, nội quy, quy định của cơ quan; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổng hợp Lịch trực các ngày nghỉ lễ, Tết của Văn phòng.

- Tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Văn phòng.

6.2. Lĩnh vực Quản trị:

Thực hiện việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hàng năm; chịu trách nhiệm kiểm tra việc quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật; theo dõi quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức công tác quản trị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý đội xe của Văn phòng UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

 - Quản lý công tác tài vụ, tài sản của cơ quan theo đúng chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện phương tiện, vật chất cho hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Thực hiện việc quản lý, hạch toán các khoản thu, chi tài chính theo quy định của Nhà nước; theo dõi, tham mưu thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; mua sắm, trang bị, sửa chữa các loại tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đúng chế độ tài chính quy định.

- Theo dõi, xây dựng báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng báo cáo công khai tài chính theo định kỳ.

- Tổ chức phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp, các buổi đón tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan, đảm bảo vệ sinh khu vực cơ quan; chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, giữ gìn cảnh quan, môi trường cơ quan xanh, sạch đẹp.

- Quản lý tài sản công của cơ quan đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đáp ứng kịp thời những yêu cầu đột xuất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

7. Đối với lĩnh vực Nội chính (Ban Tiếp công dân – Nội chính)

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình công tác chung của các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ (không bao gồm công tác thi đua khen thưởng và công tác tôn giáo), Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh.

- Tham mưu về cải cách hành chính (trừ kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử); về cải tiến lề lối làm việc, duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì (kể cả các cuộc họp của ban chỉ đạo, hội đồng... do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng) thuộc lĩnh vực theo dõi.

- Theo dõi công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nhân quyền.

- Thành lập các hội đồng, ban chỉ đạo, ban tổ chức liên ngành theo quy định của pháp luật; các tổ chức được giao biên chế hoặc có các chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

- Theo dõi thực hiện Quy chế phối hợp của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

8. Ban Tiếp công dân - Nội chính (lĩnh vực Tiếp công dân), Trung tâm Tin học - Công báo, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Trà Vinh thực hiện nhiệm vụ theo quy định của từng đơn vị.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select