Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 5184
anh tin bai

Xem chi tiết Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image