Quyết định số 324/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 9214
Xem chi tiết tại đây
1 người đã bình chọn