Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Trà Vinh ra nước ngoài
Lượt xem: 29693
Đó là một trong những nội dung thực hiện của kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023 do UBND tỉnh ban hành ngày 23/2/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tiếp xã giao Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn năm 2023 tập trung thực hiện 7 nội dung gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Thứ hai, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Phản bác, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thứ tư, triển khai có hiệu quả Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về quyền con người, tập trung vào tuyên truyền về luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 7 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập trong giai đoạn 2021 - 2025; tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam và tỉnh Trà Vinh.

Thứ năm, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương/hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách làm mới.

Thứ sáu, triển khai Chương trình phối hợp số 2696/CTr-STTTT-BCHBĐBP ngày 28/12/2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ bảy, triển khai hiệu quả công tác dự báo, tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín, hình ảnh đất nước và của tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2023; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trúc Phương