CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 26/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:25
2
Ngày bắt đầu: 22/02/2024
Ngày kết thúc: 23/03/2024
Lượt xem:76
3
Ngày bắt đầu: 21/02/2024
Ngày kết thúc: 22/03/2024
Lượt xem:92
4
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:99
5
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:92
6
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 08/03/2024
Lượt xem:197
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 19/01/2024
Ngày kết thúc: 18/02/2024
Lượt xem:367
2
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:314
3
Ngày bắt đầu: 09/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:441
4
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 07/02/2024
Lượt xem:275
5
Ngày bắt đầu: 04/01/2024
Ngày kết thúc: 03/02/2024
Lượt xem:673
6
Ngày bắt đầu: 03/01/2024
Ngày kết thúc: 02/02/2024
Lượt xem:429
7
Ngày bắt đầu: 08/12/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:1974
8
Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 21/12/2023
Lượt xem:3343
9
Ngày bắt đầu: 06/12/2023
Ngày kết thúc: 20/12/2023
Lượt xem:490
10
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 15/12/2023
Lượt xem:533
11
Ngày bắt đầu: 07/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:1033
12
Ngày bắt đầu: 02/11/2023
Ngày kết thúc: 02/12/2023
Lượt xem:845
13
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 26/11/2023
Lượt xem:559
14
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:537
15
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:612
16
Ngày bắt đầu: 20/10/2023
Ngày kết thúc: 20/11/2023
Lượt xem:620
17
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:662
18
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:657
19
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:783
20
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:632
21
Ngày bắt đầu: 14/09/2023
Ngày kết thúc: 14/10/2023
Lượt xem:796
22
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:729
23
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 03/10/2023
Lượt xem:673
24
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:747
25
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 28/09/2023
Lượt xem:794
26
Ngày bắt đầu: 25/08/2023
Ngày kết thúc: 25/09/2023
Lượt xem:824
27
Ngày bắt đầu: 14/08/2023
Ngày kết thúc: 14/09/2023
Lượt xem:832
28
Ngày bắt đầu: 11/08/2023
Ngày kết thúc: 11/09/2023
Lượt xem:791
29
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Lượt xem:855
30
Ngày bắt đầu: 28/07/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:822
31
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:862
32
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:855
33
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:870
34
Ngày bắt đầu: 20/07/2023
Ngày kết thúc: 20/08/2023
Lượt xem:866
35
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:848
36
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:866
37
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:840
38
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:882
39
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:853
40
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 03/08/2023
Lượt xem:891
41
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 26/07/2023
Lượt xem:878
42
Ngày bắt đầu: 07/06/2023
Ngày kết thúc: 07/07/2023
Lượt xem:935
43
Ngày bắt đầu: 30/05/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:965
44
Ngày bắt đầu: 29/05/2023
Ngày kết thúc: 29/06/2023
Lượt xem:966
45
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:938
46
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 15/06/2023
Lượt xem:954
47
Ngày bắt đầu: 09/05/2023
Ngày kết thúc: 09/06/2023
Lượt xem:986
48
Ngày bắt đầu: 25/05/2023
Ngày kết thúc: 07/06/2023
Lượt xem:972
49
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:1139
50
Ngày bắt đầu: 05/05/2023
Ngày kết thúc: 05/06/2023
Lượt xem:1152
1234567