image advertisement
 
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo...
Thời gian kết thúc góp ý: 17/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Tờ trình của Ủy ban...
Thời gian kết thúc góp ý: 14/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng...
Thời gian kết thúc góp ý: 11/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và...
Thời gian kết thúc góp ý: 10/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện và diện tích tối thiểu...
Thời gian kết thúc góp ý: 10/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử...
Thời gian kết thúc góp ý: 07/07/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
image advertisement
image advertisement
image advertisement image advertisement
image advertisement image advertisement
image advertisement
Kết quả giải quyết hồ sơ

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá việc xử lý phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như thế nào ?
Bình chọn Xem kết quả
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select