Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường
Lượt xem: 3646
0:00 / 0:00

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. 

anh tin bai

Cân đối chứng đặt tại chợ thị trấn Cầu Ngang (Ảnh: Vĩnh Phú)

Trong những năm qua, hoạt động đo lường đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trong năm 2023 hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai kiểm tra nhà nước về đo lường chưa được thường xuyên. UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa định kỳ tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường trong thương mại bán lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại theo quy định. Số cân đồng hồ lò xo được kiểm định định kỳ tại các chợ trên địa bàn tỉnh còn thấp...

Để khắc phục những bất cập trên, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của nhà nước về hoạt động đo lường đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, cần hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường ở cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, chuẩn đo lường nhằm nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản lý các phương tiện đo thuộc lĩnh vực ngành quản lý; thanh tra, kiểm tra đo lường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật…

Các Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường đối với phép đo trong thương mại bán lẻ và các quy định pháp luật khác có liên quan đến các hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại. 

Tích cực vận động các hộ kinh doanh kiểm định cân sử dụng để thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo đúng quy định. Đặt, duy trì, bảo quản cân đối chứng, các quả cân đối chứng; thực hiện phép đo đối chứng theo kế hoạch thường xuyên hoặc khi có yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Đối với các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định, cần tăng cường phát triển nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, chuẩn đo lường nhằm nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh. Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán phải bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong hoạt động công vụ khác thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đo lường.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image