Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”
Lượt xem: 382
Năm nay, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023.
 

 

Nguồn: https://dx.gov.vn 

Kế hoạch nhằm giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của quốc gia nói chung; thúc đẩy phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài các hoạt động tuyên truyền, tỉnh còn tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng như:

+ Hội nghị về Chuyển đổi số;

+ Tập huấn và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin;

+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi IPv6;

+ Tập huấn thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cài đặt, sử dụng các nền tảng số của tỉnh;

+ Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, phường, thị trấn ra quân hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khai thác các nền tảng số của tỉnh;

+ Triển khai Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm của tỉnh.

Bảo Trân