Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 803

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo.

anh tin bai

Theo Chỉ thị, qua 2 năm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước đã thụ hưởng những giá trị của chuyển đổi số ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ còn thấp (đặc biệt đối với một số dịch vụ công thiết yếu); tiến độ thực hiện số hóa đối với hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính chỉ ở mức đạt so với chỉ tiêu...

Để thúc đẩy việc triển khai Đề án 06 trong năm 2024, tạo tiền đề để hoàn thành các mục tiêu đề ra theo Đề án 06 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhất là 12 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương cần tập trung thực hiện trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 04/CT-TTg. Quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng vào các nội dung:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06 dưới nhiều hình thức, nhất là các tiện ích mà người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ Đề án 06. Tiếp tục chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động người thân sử dụng DVC trực tuyến và các tiện ích từ ứng dụng VneID.

(2) Thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

(3) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

(4) Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

(5) Triển khai thực hiện nhiệm vụ, mô hình điểm được giao chủ trì theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về thực hiện các Mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

(6) Chỉ đạo Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay thông qua ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín công dân (Hiện có 6 tổ chức tài chính, ngân hàng: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, MCredit đã có sản phẩm để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm tệ nạn “tín dụng đen”).

(7) Đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu chuyên ngành, nhất là lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động, việc làm...; thường xuyên phối hợp rà soát, làm sạch các dữ liệu chuyên ngành như: Bảo hiểm xã hội, người nộp thuế, người có công, bảo trợ xã hội,... đảm bảo phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia.

(8) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thúc đẩy cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản. Chỉ đạo chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.

(9) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả đối với 2 nhóm DVC liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí.

 (10) Đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu và an ninh, an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ kết nối, đồng bộ, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lộ trình.

(11) Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024); tiếp tục triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng tiện ích của ứng dụng VneID; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kiến thức Chuyển đổi số hỗ trợ triển khai Đề án 06, an ninh an toàn thông tin, ưu tiên sử dụng hình thức đào tạo trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC).

Các cơ quan, đơn vị lồng ghép kết quả công bố các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp được hưởng vào báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Đề án 06, tập trung vào kết quả tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông các dữ liệu điện tử, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp DVC trực tuyến; kết quả số hóa, tái sử dụng dữ liệu được số hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của cơ quan, đơn vị .

Phương An