Lễ hội Ok Om Bok gắn với chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ
Lượt xem: 11462
Lễ hội Ok Om Bok năm 2023 diễn ra vào ngày 27/11 cùng với chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ.
 

 

Ảnh: Tái hiện nghi thức cúng trăng trong đêm Lễ hội Ok Om Bok năm 2022

Để đồng bào dân tộc Khmer đón mừng Lễ hội Ok Om Bok vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh vừa công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng o dân tộc Khmer, nhất là Nghị quyết số 06- NQ/TU, ngày 8/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vận động đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo; chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ đồng bào, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh có chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào; đưa tin kịp thời về các hoạt động liên quan đến Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đồng bào Khmer; phát huy thành quả lao động, gương người tốt, việc tốt trong sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer từ các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về giữ gìn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để đồng bào vui Lễ hội Ok Om Bok năm 2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện để đồng bào, sư sãi tổ chức Lễ hội Ok Om Bok năm 2023 vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn.

Lễ hội Ok Om Bok là Lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội được tổ chức hàng năm theo phong tục, tập quán của đồng bào Khmer nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó động viên mọi người thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trúc Phương

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image