Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Lượt xem: 9697
Nhằm đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn, giúp người nghiện ma túy dễ dàng tiếp cận với các hình thức, biện pháp cai nghiện, ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  
 

 

Học viên được đào tạo nghề tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh (Ảnh: Xuân Thảo)

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống ma túy; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống, ma túy; đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân.

 Tích cực vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, thực hiện công tác điều trị, cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; khẩn trương thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện ma túy, nâng cao chất lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ và đa dạng hóa các hình thức cai nghiện phù hợp đáp ứng nhu cầu cho người nghiện và gia đình người nghiện ma túy.

 Phối hợp rà soát, thống kê số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy để có biện pháp cai nghiện phù hợp; rà soát các Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế cấp xã về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân sự để quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

 Khẩn trương thí điểm công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đối với 3 đơn vị thành phố Trà Vinh, huyện Châu Thành và huyện Càng Long từ nay đến quý IV năm 2024. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, trình độ chuyên môn cho người làm công tác cai nghiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện ma túy thường xuyên.

 Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai, thực hiện các công tác về cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về người nghiện, người cai nghiện và người sau cai nghiện; hướng dẫn cấp xã thực hiện quy trình lập hồ sơ, danh sách quản lý, và triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng.

 Công an tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo Công an cấp huyện, xã thực hiện công tác hướng dẫn và tuyên truyền, thống kê, rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện để có các biện pháp cai nghiện phù hợp.

 Sở Y tế tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý tổ chức điều trị, cắt cơn, xác định tình trạng nghiện và cấp cứu cho người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng  cao về chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo các Trung tâm y tế cấp huyện và Trạm y tế cấp xã cung cấp đầy đủ các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, đăng ký và niêm yết tại UBND cấp xã hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc thực hiện công tác cai nghiện theo đúng quy định.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image