Trà Vinh thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 11162
Ngày 1/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 

 

Biển Ba Động, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải

Theo đó, Kế hoạch được triển khai nhằm khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh; ô nhiễm môi trường biển được ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu; đa dạng sinh học biển, ven biển được bảo vệ, duy trì và phục hồi; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin và triển khai thực hiện Chiến lược; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển; bảo vệ môi trường biển, đảo; bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra cơ bản biển; phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển.

Ngoài ra, cần chủ động tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế về quản lý, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển, đảo; hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, đảo; xây dựng cơ chế tài chính bền vững phục vụ khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển, đảo; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, đảo; nâng cao nhận thức về biển, về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image