Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030
Lượt xem: 3622
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Sản phẩm Quy trình nhân giống cây dừa sáp bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi hữu tính của Trường Đại học Trà Vinh

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ tăng bình quân khoảng 10%/năm, tập trung vào một số lĩnh vực, ngành chủ lực, lợi thế của tỉnh; tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt 5%; giao dịch công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 5-10%; giao dịch công nghệ viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ đạt từ 5-10% trong giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước; hình thành 1 tổ chức trung gian kết nối mạng lưới trung gian tổ chức khoa học và công nghệ quốc gia.

Đến năm 2030, các chỉ số tương ứng là: 15%; 10%; 10-15%; 10-20% và tiếp tục thúc đẩy hình thành, phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, kết nối vào mạng lưới các tổ chức trung gian khoa học và công nghệ quốc gia; thành lập Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị tỉnh Trà Vinh.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: rà soát triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ; phát triển hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế và nguồn kinh phí giao hàng năm, tổng hợp nội dung kinh phí các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ vào kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ để triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Sở Tài chính hàng năm, trên cơ sở đề xuất kinh phí của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách địa phương và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cân đối ngân sách và phân bổ kinh phí đầu tư theo quy định để tổ chức thực hiện kế hoạch. Đẩy mạnh thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển các mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,...

Sở Công Thương đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử theo chiều sâu, phát huy hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh. Nâng cao hoạt động khuyến công, chú trọng hỗ trợ ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Song song đó, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện gắn kết, xúc tiến hoạt động của thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường khoa học và công nghệ; lồng ghép các nhiệm vụ kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong chương trình xúc tiến thương mại hàng năm.

Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tình hình triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện kế hoạch này.

Các trường đại học, cao đẳng, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tăng cường nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ lên các trang thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.

Trúc Phương 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image