Công tác cải cách hành chính quý I năm 2024: những kết quả nổi bật
Lượt xem: 498
0:00 / 0:00

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2024.

anh tin bai

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh

 Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục nhân rộng áp dụng các mô hình sáng kiến cải cách hành chính năm 2023, khuyến khích các cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình, giải pháp sáng kiến năm 2024. Kết quả, có các mô hình như: mô hình “3 giảm, 3 tăng” và mô hình “Tin nhanh cải cách hành chính” của UBND thị xã Duyên Hải; mô hình “Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ số thiết yếu” của UBND huyện Cầu Ngang...

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện rà soát, công bố mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh. Kết quả, đã công bố mới 19 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 7 TTHC; cập nhật và công khai 19 TTHC; rà soát 10 TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa, thú y, lưu thông hàng hóa trong nước, giáo dục Trung học, văn bằng, chứng chỉ và lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận 7 phản ánh kiến nghị trên Hệ thống phản ánh kiến nghị Cổng dịch vụ công quốc gia, đã xử lý và công khai 6 phản ánh kiến nghị, còn 1 phản ánh kiến nghị đang giải quyết. Có 124 TTHC nội bộ được phê duyệt thuộc phạm vi, chức năng quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã có 1.843 TTHC và 183 quyết định công bố TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp 1.053 DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia (Trong đó có, 461 dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm 33,62%;  592 TTHC được thực hiện trực tuyến toàn trình, chiếm tỷ lệ 66,38%).

Hệ thống thông tin giải quyết tỉnh Trà Vinh cung cấp 1.715 dịch vụ công (một phần: 676 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 39,42%); toàn trình: 1.039 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 60,58%). Trong quí I năm 2024, hệ thống đã tiếp nhận 70.443 hồ sơ (40.944 trực tiếp, 29.499 trực tuyến) và giải quyết 69.995 hồ sơ, các hồ sơ còn lại trong quá trình giải quyết. Trong đó, dịch vụ công một phần tiếp nhận 54.737 hồ sơ (39.768 trực tiếp, 14.969 trực tuyến (tỷ lệ 27,34%)); dịch vụ công toàn trình tiếp nhận 15.574 hồ sơ (1.044 trực tiếp, 14.530 trực tuyến (tỷ lệ 93,2%)).

Để công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh và các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Kế hoạch kiểm soát TTHC,... Tăng cường hơn nữa đối với công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra nội vụ, cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp cơ cấu bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định; kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo đúng thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính...

                                                                             Truyền Nguyễn