Trà Vinh tăng hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 464
0:00 / 0:00

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của tỉnh Trà Vinh đạt 85,79 điểm; xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố; tăng 2 bậc và 2,79 điểm so với năm 2022. 

anh tin bai

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2023 của tỉnh Trà Vinh

Tỉnh đạt điểm cao nhất là Quảng Ninh, với 92,18 điểm; tỉnh có số điểm thấp nhất là An Giang với 81,32 điểm. Trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 7/13 tỉnh, thành phố.

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Tổng điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó, có 68 điểm tự đánh giá và 32 điểm là đánh giá thông qua điều tra xã hội học. 8 lĩnh vực đánh giá gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ở Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS), năm 2023 tỉnh Trà Vinh đạt 84,58%, xếp vị trí thứ 15/63 tỉnh, thành phố. So với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 2/13 tỉnh, thành phố.

So với năm 2022, kết quả Chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh Trà Vinh tăng 2,65% (Năm 2022, kết quả Chỉ số SIPAS của tỉnh là 81,93%, xếp ở vị trí thứ 19/63 tỉnh, thành phố).

anh tin bai

Kết quả Chỉ số SIPAS của tỉnh Trà Vinh năm 2023

Năm 2023, việc đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện thông qua đo lường sự hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công và việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước.

9 nhóm chính sách công quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân được lựa chọn để người dân đánh giá, bao gồm: Chính sách phát triển kinh tế; chính sách khám, chữa bệnh; chính sách giáo dục phổ thông; chính sách nước sinh hoạt; chính sách điện sinh hoạt; chính sách trật tự, an toàn xã hội; chính sách giao thông đường bộ; chính sách an sinh, xã hội và chính sách cải cách hành chính nhà nước.

Đối với dịch vụ hành chính công, người dân đánh giá các dịch vụ nói chung được cung ứng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp ở địa phương.

Truyền Nguyễn

1 người đã bình chọn