Trà Vinh công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 các sở, ngành, địa phương
Lượt xem: 476

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 vừa được công bố, Sở Công Thương xếp thứ 1 trong nhóm sở, ngành cấp tỉnh; thị xã Duyên Hải đứng đầu ở nhóm UBND cấp huyện.

anh tin bai

UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện năm 2023.

Theo đó, Sở Công Thương xếp thứ 1 trong nhóm sở, ban, ngành tỉnh với 94,82 điểm; Sở Nội vụ xếp thứ 2 và Sở Tư pháp xếp thứ 3. Ban Quản lý khu kinh tế có điểm số thấp nhất với 82 điểm.

Ở nhóm UBND cấp huyện, thị xã Duyên Hải đứng đầu với 88,74 điểm, huyện Cầu Ngang và Trà Cú lần lượt xếp vị trí thứ 2, 3. Thành phố Trà Vinh xếp cuối cùng với 82,67 điểm.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 để khắc phục những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, đồng thời, tiếp tục phát huy đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt kết quả tốt cho những năm tiếp theo.

Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 được đánh giá trên 8 lĩnh vực bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ số Cải cách hành chính sẽ là cơ sở để theo dõi, đánh giá, xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan hành chính. Trên cơ sở đó, các cơ quan hành chính có giải pháp khắc phục, cải thiện, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Phương An