TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 514
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1209/QĐ-UBND 17/07/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ và Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5
Tải về 0
74/KH-UBND 16/07/2024 Kế hoạch đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ - năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về 0
73/KH-UBND 16/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 3547-QĐ/TU ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 13
Tải về 0
72/KH-UBND 15/07/2024 Kế hoạch cải thiện và nâng cao kết quả đánh giá Chỉ số Xanh (PGI) tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 7
Tải về 0
71/KH-UBND 12/07/2024 Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ “Cải thiện dinh dưỡng” năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5
Tải về 0
70/KH-UBND 11/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Lượt xem: 20
Tải về 3
68/KH-UBND 11/07/2024 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2023 và giải pháp nâng cao chỉ số PII của tỉnh Trà Vinh trong các năm tiếp theo
Lượt xem: 16
Tải về 0
67/KH-UBND 11/07/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 16
Tải về 1
69/KH-UBND 11/07/2024 Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Lượt xem: 17
Tải về 0
66/KH-UBND 10/07/2024 Kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 12
Tải về 0
65/KH-UBND 04/07/2024 Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
11/KH-HĐND 04/07/2024 Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 23
Tải về 4
42/KH-VP 02/07/2024 Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém năm 2023 và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Trà Vinh trong năm 2024 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 12
Tải về 0
1090/QĐ-UBND 27/06/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 22
Tải về 0
64/KH-UBND 26/06/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 18
Tải về 0
63/KH-UBND 21/06/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 27
Tải về 5
1059/QĐ-UBND 19/06/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 55
Tải về 1
61/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về 0
60/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch về việc khắc phục hạn chế kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 25
Tải về 0
59/KH-UBND 18/06/2024 Kế hoạch về việc tiếp tục nâng cao Chỉ số SIPAS trong năm 2024 và trong những năm tiếp theo tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 39
Tải về 0
12345678910...