Công bố thông tin người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (tính đến tháng 5/2024)

TÊN ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN – DI ĐỘNG

EMAIL

Văn phòng Tỉnh ủy

Phạm Thành Lập

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

02943 853 836
0913 981 958

phamthanhlapdh@gmail.com

Sở Tư pháp

Lâm Sáng Tươi

Giám đốc Sở

0913 891 080

lstuoi@travinh.gov.vn

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Tô Thị Thu Hồng

Giám đốc Sở

0934 107 999

ttthong.sldtbxh@travinh.gov.vn

Sở Tài chính

Huỳnh Bích Như

Phó Giám đốc

0907 531 766

hbnhu@travinh.gov.vn

Ban Dân tộc

Thạch Mu Ni

Phó Trưởng ban

0294 3851 855
0989 771 197

tmni@travinh.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Châu Văn Hòa

Giám đốc

0986 906 767

chauhoacanglong@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Vạn Kha

Phó Giám đốc

0294 3840 612
0913 742 044

nguyenvankhatntv@gmail.com

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Dương Hoàng Sum

Giám đốc

0939 790 055

dhsum@travinh.gov.vn

Cao Quốc Dũng

Phó Giám đốc

0986 389 381

cqdung@travinh. gov. vn

Sở Công thương

Phạm Văn Tám

Giám đốc

0294 3853936
0913 880941

pvtam@travinh.gov.vn

Phạm Phước Trãi

Phó Giám đốc

0294 3868988
0919 896153

pptrai@travinh.gov.vn

Sở Y tế

Nguyễn Hữu Phước

Phó Giám đốc

0918 221 466

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trần Trường Giang

Giám đốc Sở

0975 800 001

ttgiang.txduyenhai@travinh. gov.vn

Lê Thị Hạnh Chuyên

Chánh Văn phòng Sở

0919 473 455

Ithchuyen@travinh. gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Bạch Vân

Giám đốc Sở

0913 766 868

nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

0942 771 329

thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

Sở Xây dựng

Lê Minh Tân

Giám đốc Sở

0913 891 144

ktsminhtantv@gmail.com

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chánh Văn phòng

0814 686 663

hung2014tv@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Minh Truyền

Giám đốc

0294.3862 369

0913 764 537

skhcntv@travinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tửng

Chánh Văn phòng

0294.3862369

0919 363 773

skhcntv@travinh.gov.vn

Sở Giao thông vận tải

Dương Thành Huynh

Phó Giám đốc

0913 170 119

vp.sgtvt.tv@gmail.com

Thanh tra tỉnh

Trần Văn Ba

Chánh Thanh tra

0911 735 454

tvba@travinh.gov.vn

Võ Văn Long

Phó Chánh Thanh tra

0919 501 007

vvlong@travinh.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

Nguyễn Văn Nầy

Giám đốc

0294 3851 789
0913 730 558

nvnay@travinh.gov.vn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trần Viễn Phương

Phó Trưởng Ban

0908 344 789

vienphuong81@gmail.com

Trần Thanh Sơn

Phó Trưởng Ban

0918 463 160

tranthanhsontv@gmail.com

Sở Nội vụ

Bùi Thành Thương

Giám đốc

0918 353 007

buitthuong@travinh.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Văn Quyển

Chánh Văn phòng

0918 648 233

nvquyen@travinh.gov.vn

UBND thành phố

Nguyễn Văn Nhủ

Chủ tịch UBND thành phố

0945 590 404

nvnhu@travinh.gov.vn

Trần Tuấn Khanh

Chánh Văn phòng HĐND- UBND thành phố

0979 608 149

ttkhanh@travinh.gov.vn

UBND huyện Tiểu Cần

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND huyện

0903 171 165

nguyenvanhungtv102016@gmail.com

Nguyễn Lê Hồng Phong

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

0901 072 589

hongphongcq@gmail.com

UBND huyện Càng Long

Nguyễn Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng

0985 234 238

nvduc@travinh.gov.vn

UBND huyện Châu Thành

Thạch Thị Sa Thy

Chủ tịch UBND huyện

0374 595 577

UBND thị xã Duyên Hải

Nguyễn Trọng Nhân

Chủ tịch UBND thị xã

0913 187 656

ntnhan@travinh.gov.vn

Cao Thị Hồng Gấm

Phó Chủ tịch

0917 858 859

cthgam@travinh.gov.vn

UBND huyện Trà Cú

Lê Thanh Bình

Chủ tịch UBND huyện

0888 238 881

ltbinh.tracu@travinh.gov.vn

Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch

0912 384 448

tttham@travinh.gov.vn

UBND huyện Duyên Hải

Kim Chí Hòa

Chủ tịch UBND huyện

0979 396 589

kchihoa@travinh.gov.vn
kimchihoa84@gmail.com

Nguyễn Tấn Lộc

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

02943.738.345 0948.473.654

ubndhuyenduyenhai@gmail.com

UBND huyện Cầu Ngang

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

0918 136 557

nthung@travinh.gov.vn

UBND huyện Cầu Kè

Trần Phong Ba

Chủ tịch UBND huyện

0294 3834 027
0918 353 032

tpba@travinh.gov.vn

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select