Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng, kết quả rà soát Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và đề xuất sửa đổi, nội dung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND bao gồm nội dung quy định hỗ trợ trồng cây dược liệu; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của đề xuất sửa đổi, nội dung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND bao gồm nội dung quy định hỗ trợ trồng cây dược liệu; dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 109, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: snnptnt@travinh.gov.vn.