Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và Nghị quyết số 61/2018/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840062.