Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.852.455.

- Email: bdt@travinh.gov.vn.