Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: travinhstc@gmail.com.

- Điện thoại: 02943 865669.