Quyết định Sửa đổi khoản 7 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 34/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Sửa đổi khoản 7 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về