Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT Quy định việc thu nhập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 7098
Xem chi tiết: tại đây